Page 1 of 11
UcozBaze All Scripts And Templates » uCoz Support » Padekite kurent Ucoz svetaine » Informer
Informer
UndisPutedDate: Sunday, 2012-12-02, 10:50 AM | Message # 1
Group: Moderator
Messages: 17
2
Hey guys, i got some problems understanding this codin, anyone who could help me with this biggrin

Best Regards
Code
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹1
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñëàéäåð  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 20   
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<li><a href="$ENTRY_URL$" class="slides1"><em><i></i><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></em><span>$TITLE$</span></a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹2
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Èãðîâûå âñåëåííûå  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 5  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè (Èãðîâûå âñåëåííûå èëè íà âàø âûáîð)
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹3
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Èãðîâûå íîâîñòè  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 5  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè (Èãðîâûå íîâîñòè èëè íà âàø âûáîð)
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹4
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Òåãè  
Ðàçäåë:    Òåãè
Ñïîñîá âûâîäà: Îáëàêî òåãîâ
Ìîäóëè:   
- Íîâîñòè ñàéòà
- Êàòàëîã ôàéëîâ
- Ôîòîàëüáîìû
- Êàòàëîã ñòàòåé
Êîëè÷åñòâî òåãîâ: 100
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹5
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñàìûå îæèäàåìûå èãðû  
Ðàçäåë:    Íîâîñòè ñàéòà
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 26  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹6
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ïîñëåäíåå ñ ôîðóìà  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 8  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà: 30
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹7
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Îáçîðû èãð  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ñòàòåé
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 8  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà: 30
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹8
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Íîâèíêè ôèëüìîâ 2012  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 24  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè "Íîâèíêè ôèëüìîâ 2012"
Êîä:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹9
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Íàø ñàéò ðåêîìåíäóåò  
Ðàçäåë:    Íîâîñòè ñàéòà
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè:  ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 6  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<li><a href="$ENTRY_URL$">$TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------


 
MessageHey guys, i got some problems understanding this codin, anyone who could help me with this biggrin

Best Regards
Code
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹1
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñëàéäåð  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 20   
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<li><a href="$ENTRY_URL$" class="slides1"><em><i></i><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></em><span>$TITLE$</span></a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹2
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Èãðîâûå âñåëåííûå  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 5  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè (Èãðîâûå âñåëåííûå èëè íà âàø âûáîð)
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹3
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Èãðîâûå íîâîñòè  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 5  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè (Èãðîâûå íîâîñòè èëè íà âàø âûáîð)
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹4
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Òåãè  
Ðàçäåë:    Òåãè
Ñïîñîá âûâîäà: Îáëàêî òåãîâ
Ìîäóëè:   
- Íîâîñòè ñàéòà
- Êàòàëîã ôàéëîâ
- Ôîòîàëüáîìû
- Êàòàëîã ñòàòåé
Êîëè÷åñòâî òåãîâ: 100
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹5
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñàìûå îæèäàåìûå èãðû  
Ðàçäåë:    Íîâîñòè ñàéòà
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 26  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹6
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ïîñëåäíåå ñ ôîðóìà  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 8  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà: 30
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹7
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Îáçîðû èãð  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ñòàòåé
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 8  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà: 30
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹8
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Íîâèíêè ôèëüìîâ 2012  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 24  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè "Íîâèíêè ôèëüìîâ 2012"
Êîä:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹9
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Íàø ñàéò ðåêîìåíäóåò  
Ðàçäåë:    Íîâîñòè ñàéòà
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè:  ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 6  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<li><a href="$ENTRY_URL$">$TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------

Author - UndisPuted
Date Added - 2012-12-02 в 10:50 AM
interoutDate: Sunday, 2012-12-02, 1:35 PM | Message # 2
Group: Administrators
Messages: 1023
34
UndisPuted, Here is Informers :

Code
----------------------------------------------------
Информер №1
Название информера: Слайдер  
Раздел:    Каталог файлов
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D   
Количество материалов: 20   
Количество колонок: 1
Код:
<li><a href="$ENTRY_URL$" class="slides1"><em><i></i><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></em><span>$TITLE$</span></a></li>
----------------------------------------------------
Информер №2
Название информера: Игровые вселенные  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы  
Количество материалов: 5  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории (Игровые вселенные или на ваш выбор)
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №3
Название информера: Игровые новости  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы   
Количество материалов: 5  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории (Игровые новости или на ваш выбор)
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №4
Название информера: Теги  
Раздел:    Теги
Способ вывода: Облако тегов
Модули:   
- Новости сайта
- Каталог файлов
- Фотоальбомы
- Каталог статей
Количество тегов: 100
----------------------------------------------------
Информер №5
Название информера: Самые ожидаемые игры  
Раздел:    Новости сайта
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 26  
Количество колонок: 1
Код:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Информер №6
Название информера: Последнее с форума  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы   
Количество материалов: 8  
Количество колонок: 1
Максимальная длина заголовка: 30
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №7
Название информера: Обзоры игр  
Раздел:    Каталог статей
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 8  
Количество колонок: 1
Максимальная длина заголовка: 30
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №8
Название информера: Новинки фильмов 2012  
Раздел:    Каталог файлов
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 24  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории "Новинки фильмов 2012"
Код:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Информер №9
Название информера: Наш сайт рекомендует  
Раздел:    Новости сайта
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: В случайном порядке  
Количество материалов: 6  
Количество колонок: 1
Код:
<li><a href="$ENTRY_URL$">$TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------


 
MessageUndisPuted, Here is Informers :

Code
----------------------------------------------------
Информер №1
Название информера: Слайдер  
Раздел:    Каталог файлов
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D   
Количество материалов: 20   
Количество колонок: 1
Код:
<li><a href="$ENTRY_URL$" class="slides1"><em><i></i><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></em><span>$TITLE$</span></a></li>
----------------------------------------------------
Информер №2
Название информера: Игровые вселенные  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы  
Количество материалов: 5  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории (Игровые вселенные или на ваш выбор)
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №3
Название информера: Игровые новости  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы   
Количество материалов: 5  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории (Игровые новости или на ваш выбор)
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №4
Название информера: Теги  
Раздел:    Теги
Способ вывода: Облако тегов
Модули:   
- Новости сайта
- Каталог файлов
- Фотоальбомы
- Каталог статей
Количество тегов: 100
----------------------------------------------------
Информер №5
Название информера: Самые ожидаемые игры  
Раздел:    Новости сайта
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 26  
Количество колонок: 1
Код:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Информер №6
Название информера: Последнее с форума  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы   
Количество материалов: 8  
Количество колонок: 1
Максимальная длина заголовка: 30
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №7
Название информера: Обзоры игр  
Раздел:    Каталог статей
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 8  
Количество колонок: 1
Максимальная длина заголовка: 30
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №8
Название информера: Новинки фильмов 2012  
Раздел:    Каталог файлов
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 24  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории "Новинки фильмов 2012"
Код:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Информер №9
Название информера: Наш сайт рекомендует  
Раздел:    Новости сайта
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: В случайном порядке  
Количество материалов: 6  
Количество колонок: 1
Код:
<li><a href="$ENTRY_URL$">$TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------

Author - interout
Date Added - 2012-12-02 в 1:35 PM
UndisPutedDate: Sunday, 2012-12-02, 6:34 PM | Message # 3
Group: Moderator
Messages: 17
2
Thanks m8.

 
MessageThanks m8.

Author - UndisPuted
Date Added - 2012-12-02 в 6:34 PM
UcozBaze All Scripts And Templates » uCoz Support » Padekite kurent Ucoz svetaine » Informer
Page 1 of 11
Search:
                                                               
Statistics Forum
New Posts Popular topic Top Forum Users New User

type list Automatically add tags for all uCoz modules (6)
type list How to customize the design of the site for mobile version (3)
type list Video player for uCoz (3)
type list Auto Youtube Trailers for Ucoz Movies Web (0)
type list Pranešimai skrti jums yra matomi Tag Board Ucoz skriptas (1)
type list Why can’t I copy large files over 4GB to my USB flash drive (0)
type list Forumo Informatorius (2)
type list Pereiti i kita puslapi forume 1.2.3. Ucoz skriptas (1)
type list The script for the output of a random video from Youtube (0)
type list The script updates the block comment without refreshing the (0)

type list Skaiciuojam nuo 1 iki 1000 ! (557)
type list Forum SignatureBar (60)
type list Avatars (22)
type list Kaip pakeisti paveiksla mazas? (19)
type list Juokingos Fotkes :) (19)
type list Mini-Chatas islendantis is sono ucoz (15)
type list Mp3-Tau.do.am (13)
type list Шаблон форума для ucoz For-css (12)
type list Ucoz script - favicon (11)
type list Megsti samp? Ateik cia (10)

interout
GoblinaS
Adi
Esquire
BAtman
WaSHkaZ
Skacikas
meskis
Gytenas
vicka

ThePhenom007
coitza
didky
renatas
vbalint7090
ANDTECH
turmanidze
dragos_streanga
JocuriTorrent
franco-99


Site design by uCozBaze
uCozBaze © 2011-2016