Site menu
-----uCoz----- -----Other-----
Uploading of files
Most Download
kino-plus.com by RuRip.Ru бесплатноkino-plus.com by RuRip.Ru бесплатно
Downloads : 152
Download

Шаблон для ucoz OnlineFilmxШаблон для ucoz OnlineFilmx
Downloads : 142
Download

lankino for ucozlankino for ucoz
Downloads : 122
Download

EXTM (new)EXTM (new)
Downloads : 107
Download

Скачать бесплатно шаблон Шаблон KinoDoma для uCozСкачать бесплатно шаблон Шаблон KinoDoma для uCoz
Downloads : 81
Download

Online Films for ucozOnline Films for ucoz
Downloads : 62
Download

Шаблон Мегатрон 2.0 для uCozШаблон Мегатрон 2.0 для uCoz
Downloads : 57
Download

Адаптация сайта tvdok от videtor ucozАдаптация сайта tvdok от videtor ucoz
Downloads : 52
Download

DominionDominion
Downloads : 47
Download

Game Template адаптация vk996Game Template адаптация vk996
Downloads : 46
Download

Last Comments
wink
Home » Categories » Templates uCoz Ru


kino-plus.com by RuRip.Ru бесплатно
Added by: Adi · Views: 5213 · Downloads: 152
Categories: Templates uCoz Ru
Thanks +

----------------------------------------------------------------------
1. Залить все файлы на сайт из папки "Файловый менеджер".
----------------------------------------------------------------------
2. Зайти в ПУ => Управление дизайном => Глобальные блоки.
- Скопировать код из текст. документа "$GLOBAL_CONTBLOCK$" находящегося в папке "Модули" => "Глобальные блоки", глобальный блок назвать "CONTBLOCK".
----------------------------------------------------------------------
3. Скопировать код из текст. документа "Конструктор" и вставить в "Конструктор шаблонов".
----------------------------------------------------------------------
4. Скопировать код из текст. документа "Таблица стилей (CSS)" и вставить в "Таблица стилей (CSS)".
----------------------------------------------------------------------
5. Поставить все модули с папки "Модули".
----------------------------------------------------------------------
6. Поставить все информеры с текст. документа "Информеры".
----------------------------------------------------------------------
7. Зайти в ПУ => Настройки => Общие настройки.
- Версия библиотеки jQuery: jquery-1.3.2.js
- При переходе на главную страницу открывать: Каталог файлов
- Значение тега <!DOCTYPE>: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
----------------------------------------------------------------------
RIP BY SLAVKEEE & RURIP.RU: HTTP://RURIP.RU/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------
1. Pour all of the files on the site of the folder "File Manager".
-------------------------------------------------- --------------------
2. Login to CP => Customize Design => Global blocks.
- Copy the code from the text. document "$ GLOBAL_CONTBLOCK $" located in the "modules" => "Global Blocks", a global unit called "CONTBLOCK".
-------------------------------------------------- --------------------
3. Copy the code from the text. document "Designer" and insert "Template Designer".
-------------------------------------------------- --------------------
4. Copy the code from the text. document "The style sheet (CSS)" and insert "stylesheet (CSS)".
-------------------------------------------------- --------------------
5. Put all the modules folder "Modules".
-------------------------------------------------- --------------------
6. Put all the widgets with text. document "Widgets".
-------------------------------------------------- --------------------
7. Login to CP => Settings => General Settings.
- Version of the library jQuery: jquery-1.3.2.js
- When you go to the main page to open: File Catalog
- The value of the tag

Comments: 6
6  
Can someone some how make english version? Please?

5  
Who can translate this to English please its not working whit Google translate   :
 
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñëàéäåð 
Ðàçäåë: Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè:  ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå 
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 20 
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:

3  
Jau supratau smile

4  
Saunu smile smile smile

2  
Sveiki, noreciau paklausti apie ta informeri smile kokia informacija reikia surasyti kuriant informeri ir kur ta informery reikia panaudoti? cool

1  
great thanks !

Only registered users can add comments.
[ Registration | Exit ]
uCoz template gta web null PSD Buttons icons Social media Pack Free Rank set Post Forum world Blue (10 Pro games Christmas Dominion of (15 Software Aion Lineage Dark шаблон для сайта game от шаблона адаптация counter Minecraft под рип Adobe photoshop Animated for игровой Ranks Black кино Android apk

Login form

Search
Tag Board
ОК
Random Data
Site friends
Statistics

All users: 1458
New this month: 8
New this week: 0
New yesterday: 0
New today: 0
Counters
Online List
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Todays Users

Site design by uCozBaze
uCozBaze © 2011-2016