• Page 1 of 1
  • 1
UcozBaze All Scripts And Templates » uCoz Support » Padekite kurent Ucoz svetaine » Informer
Informer
UndisPutedDate: Sunday, 2012-12-02, 10:50 AM | Message # 1
Group: Moderator
Messages: 17
2
Hey guys, i got some problems understanding this codin, anyone who could help me with this biggrin

Best Regards
Code
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹1
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñëàéäåð  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 20   
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<li><a href="$ENTRY_URL$" class="slides1"><em><i></i><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></em><span>$TITLE$</span></a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹2
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Èãðîâûå âñåëåííûå  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 5  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè (Èãðîâûå âñåëåííûå èëè íà âàø âûáîð)
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹3
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Èãðîâûå íîâîñòè  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 5  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè (Èãðîâûå íîâîñòè èëè íà âàø âûáîð)
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹4
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Òåãè  
Ðàçäåë:    Òåãè
Ñïîñîá âûâîäà: Îáëàêî òåãîâ
Ìîäóëè:   
- Íîâîñòè ñàéòà
- Êàòàëîã ôàéëîâ
- Ôîòîàëüáîìû
- Êàòàëîã ñòàòåé
Êîëè÷åñòâî òåãîâ: 100
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹5
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñàìûå îæèäàåìûå èãðû  
Ðàçäåë:    Íîâîñòè ñàéòà
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 26  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹6
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ïîñëåäíåå ñ ôîðóìà  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 8  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà: 30
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹7
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Îáçîðû èãð  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ñòàòåé
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 8  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà: 30
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹8
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Íîâèíêè ôèëüìîâ 2012  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 24  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè "Íîâèíêè ôèëüìîâ 2012"
Êîä:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹9
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Íàø ñàéò ðåêîìåíäóåò  
Ðàçäåë:    Íîâîñòè ñàéòà
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè:  ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 6  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<li><a href="$ENTRY_URL$">$TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------


 
MessageHey guys, i got some problems understanding this codin, anyone who could help me with this biggrin

Best Regards
Code
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹1
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñëàéäåð  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 20   
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<li><a href="$ENTRY_URL$" class="slides1"><em><i></i><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></em><span>$TITLE$</span></a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹2
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Èãðîâûå âñåëåííûå  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 5  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè (Èãðîâûå âñåëåííûå èëè íà âàø âûáîð)
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹3
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Èãðîâûå íîâîñòè  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 5  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè (Èãðîâûå íîâîñòè èëè íà âàø âûáîð)
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹4
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Òåãè  
Ðàçäåë:    Òåãè
Ñïîñîá âûâîäà: Îáëàêî òåãîâ
Ìîäóëè:   
- Íîâîñòè ñàéòà
- Êàòàëîã ôàéëîâ
- Ôîòîàëüáîìû
- Êàòàëîã ñòàòåé
Êîëè÷åñòâî òåãîâ: 100
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹5
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ñàìûå îæèäàåìûå èãðû  
Ðàçäåë:    Íîâîñòè ñàéòà
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 26  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹6
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Ïîñëåäíåå ñ ôîðóìà  
Ðàçäåë:    Ôîðóì
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Ïîñëåäíèå îáíîâëåííûå òåìû   
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 8  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà: 30
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹7
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Îáçîðû èãð  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ñòàòåé
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 8  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà: 30
Êîä:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹8
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Íîâèíêè ôèëüìîâ 2012  
Ðàçäåë:    Êàòàëîã ôàéëîâ
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè: Äàòà äîáàâëåíèÿ ìàòåðèàëà D  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 24  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Ñïèñîê ID êàòåãîðèé: ID êàòåãîðèè "Íîâèíêè ôèëüìîâ 2012"
Êîä:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Èíôîðìåð ¹9
Íàçâàíèå èíôîðìåðà: Íàø ñàéò ðåêîìåíäóåò  
Ðàçäåë:    Íîâîñòè ñàéòà
Òèï äàííûõ: Ìàòåðèàëû
Ñïîñîá ñîðòèðîâêè:  ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå  
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: 6  
Êîëè÷åñòâî êîëîíîê: 1
Êîä:
<li><a href="$ENTRY_URL$">$TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------

Author - UndisPuted
Date Added - 2012-12-02 в 10:50 AM
interoutDate: Sunday, 2012-12-02, 1:35 PM | Message # 2
Group: Administrators
Messages: 1027
35
UndisPuted, Here is Informers :

Code
----------------------------------------------------
Информер №1
Название информера: Слайдер  
Раздел:    Каталог файлов
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D   
Количество материалов: 20   
Количество колонок: 1
Код:
<li><a href="$ENTRY_URL$" class="slides1"><em><i></i><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></em><span>$TITLE$</span></a></li>
----------------------------------------------------
Информер №2
Название информера: Игровые вселенные  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы  
Количество материалов: 5  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории (Игровые вселенные или на ваш выбор)
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №3
Название информера: Игровые новости  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы   
Количество материалов: 5  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории (Игровые новости или на ваш выбор)
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №4
Название информера: Теги  
Раздел:    Теги
Способ вывода: Облако тегов
Модули:   
- Новости сайта
- Каталог файлов
- Фотоальбомы
- Каталог статей
Количество тегов: 100
----------------------------------------------------
Информер №5
Название информера: Самые ожидаемые игры  
Раздел:    Новости сайта
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 26  
Количество колонок: 1
Код:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Информер №6
Название информера: Последнее с форума  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы   
Количество материалов: 8  
Количество колонок: 1
Максимальная длина заголовка: 30
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №7
Название информера: Обзоры игр  
Раздел:    Каталог статей
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 8  
Количество колонок: 1
Максимальная длина заголовка: 30
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №8
Название информера: Новинки фильмов 2012  
Раздел:    Каталог файлов
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 24  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории "Новинки фильмов 2012"
Код:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Информер №9
Название информера: Наш сайт рекомендует  
Раздел:    Новости сайта
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: В случайном порядке  
Количество материалов: 6  
Количество колонок: 1
Код:
<li><a href="$ENTRY_URL$">$TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------


 
MessageUndisPuted, Here is Informers :

Code
----------------------------------------------------
Информер №1
Название информера: Слайдер  
Раздел:    Каталог файлов
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D   
Количество материалов: 20   
Количество колонок: 1
Код:
<li><a href="$ENTRY_URL$" class="slides1"><em><i></i><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></em><span>$TITLE$</span></a></li>
----------------------------------------------------
Информер №2
Название информера: Игровые вселенные  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы  
Количество материалов: 5  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории (Игровые вселенные или на ваш выбор)
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №3
Название информера: Игровые новости  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы   
Количество материалов: 5  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории (Игровые новости или на ваш выбор)
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №4
Название информера: Теги  
Раздел:    Теги
Способ вывода: Облако тегов
Модули:   
- Новости сайта
- Каталог файлов
- Фотоальбомы
- Каталог статей
Количество тегов: 100
----------------------------------------------------
Информер №5
Название информера: Самые ожидаемые игры  
Раздел:    Новости сайта
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 26  
Количество колонок: 1
Код:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Информер №6
Название информера: Последнее с форума  
Раздел:    Форум
Способ сортировки: Последние обновленные темы   
Количество материалов: 8  
Количество колонок: 1
Максимальная длина заголовка: 30
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №7
Название информера: Обзоры игр  
Раздел:    Каталог статей
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 8  
Количество колонок: 1
Максимальная длина заголовка: 30
Код:
<li><a href="$THREAD_URL$">$THREAD_TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------
Информер №8
Название информера: Новинки фильмов 2012  
Раздел:    Каталог файлов
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: Дата добавления материала D  
Количество материалов: 24  
Количество колонок: 1
Список ID категорий: ID категории "Новинки фильмов 2012"
Код:
<a href="$ENTRY_URL$"><img src="<?if($IMG_SMALL_URL1$)?>$IMG_SMALL_URL1$<?else?>$IMG_URL1$<?endif?>" alt="" /></a>
----------------------------------------------------
Информер №9
Название информера: Наш сайт рекомендует  
Раздел:    Новости сайта
Тип данных: Материалы
Способ сортировки: В случайном порядке  
Количество материалов: 6  
Количество колонок: 1
Код:
<li><a href="$ENTRY_URL$">$TITLE$</a></li>
----------------------------------------------------

Author - interout
Date Added - 2012-12-02 в 1:35 PM
UndisPutedDate: Sunday, 2012-12-02, 6:34 PM | Message # 3
Group: Moderator
Messages: 17
2
Thanks m8.

 
MessageThanks m8.

Author - UndisPuted
Date Added - 2012-12-02 в 6:34 PM
UcozBaze All Scripts And Templates » uCoz Support » Padekite kurent Ucoz svetaine » Informer
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:
                                                               
Statistics Forum
New Posts Popular topic Top Forum Users New User

type list vartų automatika (0)
type list geriausi pirkiniai (0)
type list ekologiški, tvarūs daiktai kasdienai (0)
type list stovykla Lietuvoje (0)
type list namų apsauga (0)
type list šilumos siurblys oras vanduo (0)
type list powerbank išorinė baterija (0)
type list automobilių numelio rėmeliai (0)
type list pensijų pakopos (0)
type list šildymo sistemos (0)
type list dujinis katilas name (0)
type list karjeros testas (0)
type list drąskyklė katei (0)
type list šiluma namuose (0)
type list lietpaltis vaikui (0)
type list kur išmesti buitinę techniką? (0)
type list kūdikio miegas (0)

type list Skaiciuojam nuo 1 iki 1000 ! (558)
type list Forum SignatureBar (60)
type list Avatars (23)
type list Juokingos Fotkes :) (19)
type list Kaip pakeisti paveiksla mazas? (19)
type list Mini-Chatas islendantis is sono ucoz (15)
type list Mp3-Tau.do.am (13)
type list Шаблон форума для ucoz For-css (12)
type list Apklausa Jūsų Svetainei New ucoz (11)
type list Ucoz script - favicon (11)
type list Megsti samp? Ateik cia (10)
type list Button scrolling up ucoz (10)
type list Slider KinoPlius Help to setup :) (10)
type list Money for the forum ucoz (9)
type list KinoPlius (9)
type list Puslapis "Atliekami techniniai darbai" Ucoz scriptas (9)
type list SexMergytes.do.am (9)
type list 11.17.2011 (9)
type list User personal Page ucoz (8)
interout
Forum Posts: 1027
Comments: 51
Reputation: 83
Rank:
GoblinaS
Forum Posts: 380
Comments: 15
Reputation: 25
Rank:
Adi
Forum Posts: 179
Comments: 11
Reputation: 23
Rank:
Esquire
Forum Posts: 147
Comments: 8
Reputation: 5
Rank:
BAtman
Forum Posts: 129
Comments: 1
Reputation: 18
Rank:
WaSHkaZ
Forum Posts: 83
Comments: 0
Reputation: 3
Rank:
Skacikas
Forum Posts: 71
Comments: 0
Reputation: 12
Rank:
meskis
Forum Posts: 51
Comments: 0
Reputation: 25
Rank:
Gytenas
Forum Posts: 51
Comments: 0
Reputation: 1
Rank:
vicka
Forum Posts: 50
Comments: 1
Reputation: 4
Rank:
jokerzvobscure
Forum Posts: 0
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
dubroviena008
Forum Posts: 0
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
w4bzero
Forum Posts: 0
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
infoebrasha
Forum Posts: 0
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
karilekamo
Forum Posts: 10
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
zoro
Forum Posts: 0
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
pebotapple
Forum Posts: 0
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
aressvi
Forum Posts: 0
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
eddison_martin3
Forum Posts: 2
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:
mariuspijunas
Forum Posts: 20
Comments: 0
Reputation: 0
Rank:


Site design by uCozBaze
uCozBaze © 2011-2016